Kasutustingimused

Tingimused kehtivad alates 11.04.2023

Käesolevad Kasutustingimused reguleerivad Muuseumikaardi (sh Kinkekaardi) ostmist Ostja poolt veebilehelt www.muuseumikaart.ee või Külastuskohast ning Muuseumikaardi Teenuse osutamist SA Muuseumikaart poolt Kasutajale ning pooltevahelisi õigusi ja kohustusi. Käesolevad Kasutustingimused ei kohaldu, kui Kinkekaart ostetakse mõne edasimüüja juurest. 

Ostja kinnitab, et on enne Muuseumikaardi või Kinkekaardi ostmist ning Kasutaja kinnitab, et on enne Muuseumikaardi kasutamist Kasutustingimustega tutvunud, mõistab nende sisu ning nõustub nendega.

Alla 18-aastane Ostja ja Kasutaja kinnitavad, et on Muuseumikaardi või Kinkekaardi ostuks või Muuseumikaardi kasutamiseks kasutanud vahendeid, mille andis talle selleks otstarbeks või vabaks kasutamiseks tema seaduslik esindaja või viimase nõusolekul kolmas isik.

Juhul, kui Ostja ostab Muuseumikaardi kellelegi teisele (Kasutajale), tagab Ostja, et ta on Kasutustingimusi Kasutajale tutvustanud. Kasutustingimused on igal ajal kättesaadavad veebilehel www.muuseumikaart.ee, kust neid on võimalik salvestada.

1. Mõisted

Kasutustingimused on käesolevad Muuseumikaardi kasutustingimused, mis reguleerivad Muuseumikaardi ostmist ja kasutamist. 

Muuseumikaart või Muuseumikaardi Teenus või Teenus on teenus, mis võimaldab Kasutajal külastada Muuseumikaardi Liikmete Külastuskohti Kasutustingimustes sätestatud korras ilma igakordset Külastuskoha piletit soetamata. Nimetusega „Muuseumikaart“ tähistatakse ka Muuseumikaardi Teenuse tellimist tõendavat eset (juhul, kui Teenusepakkuja on otsustanud selle kättesaadavaks teha) või virtuaalset tunnust (mobiilirakenduses kuvatavat koodi vms), mille Teenusepakkuja on Kasutajale väljastanud.

Kinkekaart on kinkekaart (või vastav tunnus), mille Kasutaja saab vahetada Muuseumikaardi vastu.  

SA Muuseumikaart või Teenusepakkuja on Muuseumikaardi teenust osutav juriidiline isik.

Muuseumikaardi Kasutaja või Kasutaja on füüsiline isik, kellel on õigus Muuseumikaarti kasutada.  

Ostja on füüsiline või juriidiline isik, kes on Muuseumikaardi või Kinkekaardi ostnud. Ostja võib, aga ei pruugi olla Kasutaja. 

Muuseumikaardi Liige on SA-ga Muuseumikaart liitumislepingu sõlminud juriidiline isik (muuseumiorganisatsioon), kelle hallatavaid ja liitumislepinguga kindlaks määratud Külastuskohti (muuseume) saab Kasutaja külastada. Muuseumikaardi Liikmed võivad ajas muutuda ning nende nimekiri on kättesaadav veebis muuseumikaart.ee/muuseumid. 

Külastuskoht on Muuseumikaardi Liikme poolt hallatav hoone või selle osa, hoonekompleks, maa-ala, sõiduk või muu objekt, mis on mõeldud külastamiseks üldjuhul tasu eest ning mis on hõlmatud Muuseumikaardi Teenusega. Külastuskohad võivad ajas muutuda ning nende nimekiri on kättesaadav muuseumikaart.ee/muuseumid.

2. Muuseumikaart ja sellega kaasnevad õigused

Muuseumikaart on personaalne ja seda saab kasutada ainult Kasutaja. Muuseumikaardi Kasutajal ei ole õigust anda Muuseumikaarti ega selle kasutusõigust edasi kolmandatele isikutele. 

Muuseumikaart võib olla digitaalne QR-koodi kujul ja seotud Muuseumikaardi Kasutaja isikukoodiga. 

Muuseumikaart tagab oma kehtivusaja jooksul Kasutajale sissepääsu Külastuskohtadesse Kasutustingimustes sätestatud tingimustel ja ulatuses. 

Kasutaja mõistab, et kuigi Teenusepakkuja teeb mõistlikke pingutusi, et Muuseumikaardiga hõlmatud Külastuskohtade ja Muuseumikaardi Liikmete nimekiri püsiks muutumatu või täieneks, ei ole Teenusepakkujal võimalik seda tagada ning Külastuskohtade ja Muuseumikaardi Liikmete nimekiri võib ajas muutuda, sh võib koostöö mõne Külastuskoha või Muuseumikaardi Liikmega lõppeda (sh Kasutaja Muuseumikaardi kehtivusaja jooksul). Muudatused Külastuskohta või Muuseumikaardi Liikmete nimekirjas ei ole käsitletavad lepingu rikkumisena ega anna alust nõuda Teenusepakkujalt kahju hüvitamist vmt hüvitist.

3. Sissepääs Külastuskohta

Muuseumikaardi alusel Külastuskoha külastamiseks tuleb külastus Külastuskoha kassas registreerida.

Külastuskoht registreerib Muuseumikaardi Kasutaja iga külastuse.

Sissepääsu tagab ainult kehtiv Muuseumikaart. 

Külastuskoha soovil on Kasutajal kohustus tõendada oma isikut. Kui Kasutaja ei suuda oma isikut tõendada, võib Külastuskoht keelduda Külastuskoha külastamise võimaldamisest Muuseumikaardi alusel ja paluda osta tavaline muuseumipääse. Teenusepakkuja ei hüvita Kasutajale selliste muuseumipääsmete maksumust, mis on tingitud Kasutaja võimetusest oma isikut tuvastada. 

Muuseumikaardiga pääseb Külastuskoha tavahinnaga püsi- ja ajutistele näitustele ilma täiendava tasuta. Külastuskoha erihinnaga üritustele ja teatud ajutistele näitustele, mille osas on Külastuskoht teinud sellekohase avaliku märke, võib Külastuskoht kohaldada lisatasu.

Külastuskohal on õigus küsida broneerimistasu, kui Kasutaja ostab muuseumipääsme ette.

Külastuste koguarv Muuseumikaardi kehtivusperioodil ei ole piiratud, v.a järgnevas: ühes Külastuskohas võib külastuse registreerida maksimaalselt korra päevas.

Teenusepakkuja ei ole muuseumiteenuse osutaja ega vastuta mis tahes asjaolude eest, mis on seotud Külastuskohtadega (sh aga mitte ainult nende avamisajad ja sulgemine; näituste või ürituste kvaliteet, toimumisaeg, muutumine, ärajäämine jne; ligipääsetavus; sisekorrareeglid; jmt). Kasutaja kohustub enne Külastuskoha külastamist veenduma selle sobivuses ning järgima häid tavasid ja viisakusreegleid, Külastuskoha sisekorrareegleid ja teisi seaduslikke korraldusi.

4. Muuseumikaardi ja Kinkekaardi ostmine

Muuseumikaarti ja Kinkekaarti saab osta Teenusepakkuja veebilehelt www.muuseumikaart.ee ja teatud Külastuskohtade kassast.  Kinkekaarti saab osta ka edasimüüjate juurest, ent sellisel juhul kohalduvad Kinkekaardi ostmisele edasimüüja tingimused. 

Enne Muuseumikaardi või Kinkekaardi ostmist teeb Teenusepakkuja või Külastuskoht teatavaks kogumaksumuse ning makseviisid.  

Kinnitus Muuseumikaardi ja Kinkekaardi ostmise kohta saadetakse Ostja märgitud e-posti aadressile. Kui Ostjale ei laeku ühe tunni jooksul pärast ostu sooritamist kinnituskirja ostu sooritamise kohta, peab Ostja võtma ühendust Teenusepakkuja e-posti aadressil info@muuseumikaart.ee

Ostetud Kinkekaart tuleb vahetada Muuseumikaardi vastu Kinkekaardil näidatud aja jooksul, milleks on üldjuhul 12 kuud pärast Kinkekaardi ostu sooritamist. Kinkekaarti on alati võimalik vahetada Muuseumikaardi vastu veebilehel www.muuseumikaart.ee ning teatud Külastuskohtades. Kinkekaardi vahetamisel Muuseumikaardi vastu veebilehel www.muuseumikaart.ee tuleb valida Muuseumikaardi maksemeetodiks „kinkekaart“. Juhul, kui Kinkekaarti ei vahetada Kinkekaardil näidatud aja jooksul Muuseimikaardi vastu, kaotab Kinkekaart kehtivuse ning seda ei ole enam võimalik Muuseumikaardi vastu vahetada. 

Muuseumikaarti ega Kinkekaarti ei saa kasutada osaliselt ega vahetada ümber raha vm hüve vastu.

5. Muuseumikaardi kehtivus

Muuseumikaart hakkab kehtima, olenevalt sellest, kumb on varasem, kas (i) esimesest Külastuskoha külastusest või (ii) 180. päeval pärast Muuseumikaardi ostmist.

Juhul, kui Muuseumikaarti ei ole Külastuskoha külastamiseks kasutatud, saadab Teenusepakkuja Ostjale meeldetuletuse 30 päeva enne 180. päeva ja 180. päeval selle kohta, et Muuseumikaart hakkab ka ilma Külastuskohti külastamata kehtima 180. päeval pärast Muuseumikaardi ostmist.

Muuseumikaart lõpetab kehtivuse, kui Muuseumikaardi kehtima hakkamisest on möödunud 12 kuud ja seda ei ole uuendatud.

Muuseumikaardi kehtivust saab kontrollida Külastuskohas külastust registreerides, võimalusel (s.o juhul, kui Teenusepakkuja otsustab seda võimaldada) Teenusepakkuja veebilehel või võttes ühendust Teenusepakkujaga e-posti aadressil info@muuseumikaart.ee.

Muuseumikaardi kehtivust ei ole võimalik ajutiselt või püsivalt peatada.

6. Isikuandmete töötlemine

Muuseumikaardi ja Kinkekaardi ostmise ja kasutamise käigus töödeldakse Ostja ja Kasutaja isikuandmeid. Isikuandmete töötlemise täpsemad tingimused on sätestatud SA Muuseumikaart privaatsusteates, mis on kättesaadav www.muuseumikaart.ee/privaatsus.

7. Taganemisõigus

Veebilehelt www.muuseumikaart.ee ostetud Muuseumikaarti ning Kinkekaarti on võimalik tagastada (s.o lepingust taganeda) vastavalt seadusele 14 päeva jooksul alates ostuhetkest. Tagastamiseks tuleb hiljemalt 14. päeval saata vabas vormis e-kiri Teenusepakkuja e-posti aadressile info@muuseumikaart.ee ja esitada ostuarve. Soovi korral võib Kasutaja kasutada tüüpvormi, mis on kättesaadav https://www.riigiteataja.ee/aktilisa/1111/2202/1013/JM_m41_lisa1.pdf#.

Kasutaja mõistab ja kinnitab, et on teadlik, et veebilehelt www.muuseumikaart.ee ostetud Muuseumikaarti ei saa tagastada (s.o lepingust taganeda), kui seda on kasutatud Külastuskohas vähemalt üks kord. 

Kasutaja mõistab ja kinnitab, et on teadlik, et veebilehelt www.muuseumikaart.ee ostetud Kinkekaarti ei saa tagastada (s.o lepingust taganeda), kui see on vahetatud Muuseumikaardi vastu.

Lepingust taganemisel tagastab Teenusepakkuja Ostjale kõik saadud maksed hiljemalt 14 päeva möödumisel alates päevast, mil Teenusepakkuja sai teada Ostja otsusest lepingust taganeda. Teenusepakkuja teostab tagasimakse kasutades sama makseviisi ja samu makseandmeid, mida Ostja kasutas makse tegemiseks, v.a kui Teenusepakkuja ja Kasutaja sõlmivad sõnaselgelt teisiti kokku. 

Külastuskohast ostetud Muuseumikaarti ja Kinkekaarti ei ole võimalik tagastada (s.o lepingust taganeda).

8. Kasutustingimuste muutmine

Teenuseosutajal on õigus muuta ühepoolselt Kasutustingimusi, kui see on vajalik tulenevalt muudatustest Teenuse sisus või õigusaktides või selleks, et tagada oma tegevuse kooskõla mis tahes ettekirjutuste, kohtuotsuste vmt-ga.

Teenuseosutaja avaldab muudetud Kasutustingimused oma veebilehel www.muuseumikaart.ee ning teavitab kõiki kehtiva Muuseumikaardi Kasutajaid sellest ka e-posti teel.

Muudatused jõustuvad alates muudetud Kasutustingimuste avaldamisest ja kehtivad Muuseumikaardi Kasutajate teavitamisest või muudetud Kasutustingimustes sätestatud muul ajal. 

Kasutustingimuste muudatuseks ei loeta mis tahes muudatusi Külastuskohtades, mis on Muuseumikaardiga hõlmatud (sh aga mitte ainult nende avamisajad ja sulgemine; näituste või ürituste kvaliteet, toimumisaeg, muutumine, ärajäämine jne; ligipääsetavus; sisekorrareeglid; jmt).

9. Lõppsätted

Teenusepakkujal on õigus ajutiselt peatada Teenuse osutamine, kui see on vajalik Teenuse või tehnilise tarkvara uuendamise või tõrke tõttu või kui ta on selleks kohustatud tulenevalt seadusest, kohtuotsusest, ettekirjutusest vmt. Teenusepakkuja teeb kõik endast mõistlikult oleneva, et teavitada Kasutajaid katkestusest ette ning et katkestus ei kestaks tarbetult kaua ja sellest tulenevad ebamugavused oleks minimaalsed. 

Teenusepakkujal on õigus peatada Kasutaja õigus Teenust kasutada, kui on põhjust kahtlustada, et Kasutaja käitub vastuolus Kasutustingimustega või muul viisil ebaausalt või seadusevastaselt.

Kasutajal on õigus kasutada kõiki seaduses ettenähtud õiguskaitsevahendeid. 

Teenusepakkuja ei vastuta mis tahes asjaolude ega kahju eest, mis on seotud Külastuskohtadega (sh aga mitte ainult nende avamisajad ja sulgemine; näituste või ürituste kvaliteet, toimumisaeg, muutumine, ärajäämine jne; ligipääsetavus; sisekorrareeglid; jmt).  

Teenusepakkuja vastutus on välistatud ja piiratud suurimas kohalduva õigusega lubatud ulatuses. Teenusepakkuja varaline vastutus on piiratud Muuseumikaardi maksumusega. Vastutuse välistamine ja piiramine ei kohaldu, kui põhjustatakse Kasutaja surm või kahjustatakse tema tervist, samuti muuks juhuks, kui kahju tekitatakse tahtlikult või raske hooletuse tõttu. 

Kui mõni Kasutustingimuste osa on tühine või seda ei loeta lepingu osaks, kehtivad Kasutustingimused muus osas. 

Teenusepakkujal on õigus anda ilma Kasutaja nõusolekuta oma Kasutustingimustest tulenevad õigused ja kohustused üle kolmandale isikule, tingimusel, et selle tulemusel ei vähene Kasutustingimuste täitmise tõenäosus. 

Kasutajal on igal ajal õigus lõpetada Muuseumikaardi kasutamine ja Teenusepakkujal on igal ajal õigus lõpetada Muuseumikaardi Teenuse pakkumine, ent Teenusepakkuja ei hüvita sellisel juhul Muuseumikaardi täielikku ega osalist maksumust.

Kasutustingimustele kohaldatakse Eesti Vabariigi seadusi. Kasutustingimustele ei kohaldata Ühinenud Rahvaste Organisatsiooni konventsioon kaupade rahvusvaheliste ostu-müügi lepingute kohta.

Pooled püüavad lahendada kõik Kasutustingimustega seonduvad vaidlused läbirääkimiste teel. Kui pooltel ei õnnestu lahendada vaidlusi läbirääkimiste teel, on pooltel õigus pöörduda kohtu poole.

Tarbijast Ostjal ja Kasutajal on lisaks võimalik pöörduda kaebusega Tarbijakaitse- ja Tehnilise Järelevalve Ameti juures tegutseva tarbijavaidluste komisjoni poole, kelle pädevuses on lahendada tarbijast ostja ja müüja vahel sõlmitud lepingust tulenevaid vaidlusi, mida pooled ei ole suutnud lahendada kokkuleppe teel eeldusel, et vaidlusaluse toote või teenuse väärtus on 20 või enam eurot. Menetlustingimustega saab tutvuda ning avaldust esitada siin. Kaebuse läbivaatamine komisjonis on tasuta. Tarbija võib pöörduda Euroopa Liidu tarbijavaidlusi lahendava platvormi poole. Lisainformatsiooni Euroopa Liidu tarbijavaidlusi lahendava platvormi kohta leiab siit.

Kasutustingimused on koostatud eesti keeles. Juhul, kui Teenusepakkuja teeb Kasutustingimused kättesaadavaks ka teistes keeltes, kohalduvad nendevaheliste vastuolude korral eestikeelsed Kasutustingimused. 

Kontaktandmed

SA Muuseumikaart

Aadress: Telliskivi 60a/3, Tallinn 10412, Eesti

E-posti aadress: info@muuseumikaart.ee

www.muuseumikaart.ee

SA Muuseumikaart asutaja on MTÜ Eesti Muuseumiühing

Tingimused kehtivad alates 11.04.2023