Privaatsus

Muuseumikaardi privaatsusteade

Kehtib alates 11.04.2023 

Käesolev privaatsusteade selgitab, kuidas töötleb SA Muuseumikaart (Telliskivi 60a/3, Tallinn 10412; meie) vastutava töötlejana isikuandmeid. 

Privaatsusteade kohaldub teile juhul, kui (i) ostate (sh kinkekaardi vmt alusel isikustate) muuseumikaardi või kui muuseumikaarti külastuskoha külastamisel kasutate. Samuti kohaldub privaatsusteade teile, kui (ii) ostate veebist muuseumikaardi kinkekaardi. Ka reguleerib privaatsusteade teie isikuandmete töötlemist olukordades, kus (iii) tellite meie uudiskirja(iv) kontakteerute meiega(v) olete meiega seotud juriidilise isiku esindaja või kontaktisik või (vi) külastate meie veebilehte.

Privaatsusteade on igal ajal kättesaadav veebilehel www.muuseumikaart.ee/privaatsus.

Isikuandmete töötlemisega seotud mõistetel on sama tähendus nagu neile on antud Euroopa Liidu isikuandmete kaitse üldmääruses (EL) 2016/679 (üldmäärus). 

Kui teil on privaatsusteate või oma isikuandmete töötlemise suhtes küsimusi või taotlusi, sh kui soovite teostada oma isikuandmetega seotud õigusi, siis võtke meiega ühendust e-posti aadressil info@muuseumikaart.ee.

1. Isikuandmete koosseis, töötlemise eesmärk ja õiguslik alus

Sellisel juhul töötleme teie kohta järgmisi isikuandmeid:

Töötleme teie identifitseerimis-, kontakt- ja makseandmeid selleks, et teile muuseumikaart müüa, muuseumikaart isikustada ja võimaldada külastuskohtade külastamist (muuseumikaardi kehtivust ja teile kuuluvust kontrollida ning külastus registreerida). Muuseumikaardi kasutamise andmeid töötleme selleks, et muuseumiorganisatsioonidele teie külastuse eest tasuda. Samuti kasutame külastuse andmeid (nt külastuse aeg, külastatud koht), et teha külastuste statistikat ning analüüsida erinevate külastuskohtade külastajaprofiile (selleks töötleme ka külastajate vanust ja sugu). Teie e-posti aadressi võime lisaks QR-koodi saatmisele, kasutada ka selleks, et saata teile meie tagasiside ankeet ning saata teile teateid muuseumikaardi uudiste kohta (kui olete selleks soovi avaldanud).

Selliselt töötleme isikuandmeid, et teiega leping sõlmida ja sõlmitud lepingut täita (üldmääruse artikkel 6(1)b) ning lähtudes meie õigustatud huvist pidada arvestust külastuskohtade külastuste üle ning oma teenuse kasutamist analüüsida ja parendada (sh luues külastajaprofiile) (üldmääruse artikkel 6(1)f)). Kui olete avaldanud soovi meie tegemiste kohta teadete saamiseks ning lubanud tagasiside küsimise, töötleme isikuandmeid teie nõusoleku alusel (üldmääruse artikkel 6(1)a)).

Samuti töötleme ostude andmeid, et täita oma õigusaktidest tulenevaid kohustusi (nt raamatupidamise ja maksudega seotud kohustused; üldmääruse artikkel 6(1)c)). Ka töötleme isikuandmeid vajadusel oma õiguste kaitsmiseks lähtudes oma õigustatud huvist (üldmääruse artikkel 6(1)f)).

Pange tähele, et olukordades, kus ostate muuseumikaardi mõne muuseumiorganisatsiooni külastuskohast kohapealt või külastate muuseumikaardiga mõnda külastuskohta, on teie isikuandmete kaasvastutavaks töötlejaks ka see muuseumiorganisatsioon, kelle külastuskohaga on tegemist. Samuti on see muuseumiorganisatsioon kaasvastutavaks töötlejaks juhul, kui töötleme teie isikuandmeid seoses muuseumikaardi kasutamisega selle muuseumiorganisatsiooni külastuskohas statistika tegemiseks või külastuskoha kohta tagasiside kogumiseks ja analüüsimiseks. Muuseumikaardiga liitunud muuseumiorganisatsioonide ja külastuskohtade nimekiri ja kontaktid on leitavad www.muuseumikaart.ee/muuseumid. Oleme omavahel kokku leppinud, et esmaseks kontaktiks isikuandmete töötlemist puudutavates küsimustes oleme siiski meie.

Juhul, kui te ostate muuseumikaardi kellelegi teisele, kinnitate, et teil on õigus meile nende isikuandmeid edastada ning et te olete sellele isikule käesolevat privaatsusteadet tutvustanud.

Sellisel juhul töötleme teie kohta üksnes ees- ja perekonnanime, makseandmeid ja e-posti aadressi, et kinkekaart teile müüa ja kätte toimetada. Isikuandmete töötlemise õiguslikuks aluseks teiega lepingu sõlmimine ja sõlmitud lepingu täitmine (üldmääruse artikkel 6(1)b)). Samuti töötleme ostuandmeid, et täita oma õigusaktidest tulenevaid kohustusi (nt raamatupidamise ja maksudega seotud kohustused; üldmääruse artikkel 6(1)c)). Ka töötleme isikuandmeid vajadusel oma õiguste kaitsmiseks lähtudes oma õigustatud huvist (üldmääruse artikkel 6(1)f)).

Sellisel juhul töötleme teie kohta üksnes nime ja e-posti aadressi, mille olete meile edastanud, kui olete veebilehe kaudu tellinud meie uudiskirja. Isikuandmete töötlemise õiguslikuks aluseks on sellisel juhul teie nõusolek (üldmääruse artikkel 6(1)a).

Sellisel juhul töötleme teie kohta isikuandmeid, mille olete meile oma pöördumises esitanud ning mis on vajalikud, et teie pöördumisele vastata ja/või see lahendada. Isikuandmete töötlemise õiguslikuks aluseks on meie õigustatud huvi teile vastata ja/või vastavalt pöördumises viidatule tegutseda (üldmääruse artikkel 6(1)(f)).

Sellisel juhul võime töödelda teie isikuandmeid nagu nimi, tööalased kontaktandmed, tööalane positsioon, suhtlusandmed, selleks, et täita ja hallata teiega seotud juriidilise isikuga sõlmitud lepinguid. Samuti võib see olla vajalik juriidilise isikuga koostöö tegemiseks, sh kontakteerumiseks. Isikuandmete töötlemise õiguslikuks aluseks on meie õigustatud huvi täita või hallata juriidilise isikuga sõlmitud lepingut või teha muul viisil koostööd (üldmääruse artikkel 6(1)f)).

Kasutame oma veebilehel küpsiseid. Küpsiste kohta saab rohkem informatsiooni www.muuseumikaart.ee/kupsised.   

2. Õigustatud huvi ja nõusoleku alusel töötlemine

Õigustatud huvi alusel isikuandmeid töödeldes, oleme eelnevalt viinud läbi nõuetekohase vastanduvate huvide kaalumise, mille raames oleme hinnanud, kas meie huvi isikuandmete töötlemise vastu kaalub üles teie huvid ning õigused ja vabadused, mille nimel isikuandmeid kaitstakse. Sellisele töötlemisele on teil alati õigus esitada vastuväide. Kui soovite esitada vastuväite või saada rohkem infot õigustatud huvi analüüsi kohta, siis võtke meiega ühendust allpool toodud kontaktandmetel.

Kui töötleme isikuandmeid teie nõusoleku alusel, siis on teil alati õigus antud nõusolek tagasi võtta (nt klõpsates kirja lõpus oleval lingil või saates meile e-kirja). Pange siiski tähele, et nõusoleku tagasivõtmine ei mõjuta enne selle tagasivõtmist toimunud töötlemise õiguspärasust.

3. Isikuandmete säilitamine

Säilitame isikuandmeid seni kuni see on vajalik, et täita eesmärk, milleks isikuandmeid kogusime ja milleks neid töötleme. Lisaks isikuandmete säilitamisele selle aja vältel, mil teenust kasutate, tuleb neid vahel säilitada ka peale seda, kui olete teenuse kasutamise lõpetanud. Peame isikuandmeid säilitama vastavalt kohalduvates õigusaktides sätestatud tähtaegadele (nt peame säilitama raamatupidamise ja maksudega seotud dokumente 7 aastat alates asjakohase majandusaasta lõppemisest). Muid isikuandmeid säilitame reeglina 3 aastat alates teenuse kasutamise lõpetamisest. Nõusoleku alusel töödeldud isikuandmeid töötleme kuni nõusoleku tagasivõtmiseni, kui meil puudub muu õiguslik alus selliste isikuandmete töötlemiseks.

4. Isikuandmete jagamine

Vahel võib meil olla eeltoodud eesmärkidel isikuandmeid töödeldes vajadus anda neile ligipääs ka kolmandatele osapooltele. Näiteks võivad isikuandmetele ligipääsu saada meie õigusnõustajad. Samuti kasutame oma igapäevase tegevuse toimimiseks erinevaid teenuseosutajaid, kes meile tugiteenuseid pakkudes võivad saada ligipääsu teie isikuandmetele (nt müügiplatvormi pakkuja). 

Me ei töötle isikuandmeid väljaspool Euroopa Majanduspiirkonda (sh Euroopa Liitu) asuvaid riike.

5. Teie õigused oma isikuandmete suhtes

Kui teil on oma isikuandmete töötlemise kohta küsimusi või soovite kasutada oma õigusi, palume pöörduda meie poole e-posti aadressil info@muuseumikaart.ee.

Teil on õigus teostada oma isikuandmete suhtes erinevaid õigusi. Küll aga pole sellised õigused absoluutsed, mistõttu ei pruugi meil alati olla kohustust ega võimalust teie taotluse alusel soovitud meetmeid võtta. Teil on oma isikuandmete suhtes õigus:

Vastame esitatud taotlusele ühe kuu jooksul, kui ei esine asjaolusid, mille tõttu vajame taotlusele vastamiseks rohkem aega. Igal juhul teavitame sind sellest ühe kuu jooksul.

Lisaks on teil õigus esitada kaebus Andmekaitse Inspektsioonile, kui leiate, et teie isikuandmete töötlemine pole toimunud kooskõlas kehtivate andmekaitsealaste õigusaktidega ning teie õigusi on rikutud (Andmekaitse Inspektsiooni aadress Tatari 39, 10134 Tallinn, telefon +372 627 4135, e-post: info@aki.ee). Kui teie alaline elukoht, töökoht või rikkumise koht on teises liikmesriigis, on teil õigus esitada kaebus ka vastava riigi andmekaitse järelevalveasutusele.

6. Privaatsusteate muudatused

Kui meil tekib vajadus privaatsusteate tingimusi muuta, siis teavitame sellistest muudatustest alati oma veebilehe www.muuseumikaart.ee kaudu ning kui meil on teie e-posti aadress, siis ka e-posti kaudu.